Квалификации

 

1.Въведение в Монтесори педагогиката при групова работа с деца в детска градина

2.Работа с родители в процеса на приобщаващото образование

3.Едютеймънт – философия и технология за развитие на уменията през XXI в.

4.Обучение за педагогически специалисти за придобиване на комуникативни умения с хора с увреден слух чрез обучение по жестомимичен език

5.Oбучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа

6.Оказване на спешна домедицинска помощ при животозастрашаващи инциденти в условията на учебно възпитателните заведения

7.Проект Подкрепа на приобщаващо образование

8.Работа с ИКТ в ДГ

9.Адаптация на деца, постъпващи в общински детски градини

10.Технологии за творческо възпитание