Допълнителни дейности

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

 

През учебната 2023/2024 г. в ДГ „Радост“ ще сe осъществяват следните допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина:

 ДЕЙНОСТ  ФИРМА 
Футбол Образователна спортна академия „Супер старс“ ЕООД
Модерни и спортни танци „На танци с Петко“ ЕООД
Английски език  „Училища Максимум“ ЕООД

 

Участието на децата в организирани педагогически дейности, които не са дейност на детската градина се осъществява при спазване на следния ред:

  1. Дейностите се организират на територията на детската градина по желание на родителите и срещу заплащане от родителите.
  2. Включването на деца в групите за педагогически дейности, които не са дейности на детската градина е съобразено с желанията на родителите и при тяхното писмено заявено информирано съгласие.
  3. Включването на деца в групите за допълнителни педагогически дейности е съобразено с интересите и потребностите на децата.
  4. Обучението на децата в групи за допълнителни педагогически дейности се заплаща от родителите на фирмата доставчик по предварително договорен ред.
  5. Обучението на децата в групи за допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина се осъществява по предварително утвърдена програма и при използването на съобразени с възрастовите особености на децата методи и средства.
  6. Дейностите, които не са дейности на детската градина се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и при спазване на предварително утвърден график.
  7. Посочените дейности се организират за децата, които посещават детската градина.
  8. При организирането и провеждането на дейностите се съблюдават стриктно здравните мерки и насоките за работа на ДГ.