Отсъствия

 

ОТСЪСТВИЯ НА ДЕЦАТА ОТ ГРУПИТЕ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

  • Децата, записани за задължително предучилищно образование, в периода на учебното време могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган.

 

  • При отсъствие на детето родителите информират учителите на групата за причината, а впоследствие представят извинителна медицинска бележка, съдържаща всички изискуеми реквизити /амб. №, диагноза, период на отсъствието, подпис и печат на лекуващия лекар/ или документ от компетентен орган /спортна организация, школа и др./, заверена с подпис и печат на организацията.

 

  • Децата, записани за задължително предучилищно образование, в периода на учебното време могат да отсъстват и по семейни причини.

 

  • Отсъствие на децата по семейни причини е допустимо за не повече от 10 дни за съответната учебна година, с писмено уведомяване на директора от родителите в срок най-малко един ден преди отсъствието.

 

  • Отсъствие на децата записани за задължително предучилищно образование е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката, както и в случаите, когато присъственият образователен процес е временно преустановен по задължително предписание на компетентен орган, определен с нормативен акт.

 

  • При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в детската градина не е преустановен, при наличие на регистрирана 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 души от населението в съответната област, децата записани за задължително предучилищно образование, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора. Отсъствията на децата са допустими само за периода, за който в съответната област е регистрирано нивото на заболеваемостта.