Проекти

 

Проект АПСПО

 Детска градина „Радост“, град Пловдив  участва

по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

За информация:

https://mon.bg/bg/100788


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

  • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.
  • Повишаване на привлекателността на учителската професия.

 

ДГ „Радост“ участва в подпрограма на Община Пловдив
„Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“,
част от Общинската образователна програма 2020 – 2022

Ремонт и сертифициране на съществуващи детски площадки за:

  • осигуряване на привлекателна, сигурна и безопасна среда за игра на децата;
  • стимулиране на двигателната активност на открито на децата;

 

Проект BG05M20P001-3.018-0001

„Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Детска градина „Радост“, град Пловдив 

участва в Проект BG05M20P001-3.018-0001

„Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

 

За повече информация:

https://priobshtavane.mon.bg/


Проект BG05M2OP001-2.013-0001

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

 

Детска градина „Радост“, град Пловдив 

участва в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основни цели на проекта:

 

  • Подпомагане подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища;
  • Улесняване на прехода от образователните институции към работното място;
  • Увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
  • Осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове във ВУЗ, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда.

 

За повече информация:

https://praktiki.mon.bg/


КАМПАНИЯТА „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ 2021

Детска градина „Радост“, град Пловдив
участва с конкурсен проект
в рамките на Националната кампания
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“
на тема „Обичам природата – и аз участвам“,
организирана и финансирана от МОСВ и ПУДООС

Наименование на проекта: „Изграждане на еко-занималня край брезата“.
Общя стойност на проекта: 5000 лв.
Срок за реализация: 31.10.2021 г.