Проекти

 

Проект АПСПО

 Детска градина „Радост“, град Пловдив  участва

по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

За информация:

https://mon.bg/bg/100788