Проекти

 

Проект „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс 

Щастливи сме, че сме от малцината избрани за дарение по този проект!

Детската градина е нашия втори дом и нашите деца се чувстват в него спокойно и уютно. Чрез проекта „Обичам моето училище“ английската благотворителна организация LightSource ни дарява красива и иновативна учебна среда.

Вижте повече за проекта “Обичам моето училище” в това филмче:

https://www.youtube.com/watch?v=g-7dzxvcjVg

Подробна информация за проекта можете да намерите в уебсайта на ЛайтСорс

https://lightsourcecharity.org/bg/i-love-my-school-bg/


Проект АПСПО

 Детска градина „Радост“, град Пловдив  участва

по Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.

За информация:

https://mon.bg/bg/100788


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“

 • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.
 • Повишаване на привлекателността на учителската професия.

 

ДГ „Радост“ участва в подпрограма на Община Пловдив
„Проектиране и изграждане на нови детски площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските детски градини“,
част от Общинската образователна програма 2020 – 2022

Ремонт и сертифициране на съществуващи детски площадки за:

 • осигуряване на привлекателна, сигурна и безопасна среда за игра на децата;
 • стимулиране на двигателната активност на открито на децата;

 

Проект BG05M20P001-3.018-0001

„Подкрепа за приобщаващо образование“

 

Детска градина „Радост“, град Пловдив 

участва в Проект BG05M20P001-3.018-0001

„Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация.

 

За повече информация:

https://priobshtavane.mon.bg/


Проект BG05M2OP001-2.013-0001

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“

 

Детска градина „Радост“, град Пловдив 

участва в ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.013-0001

„СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Основни цели на проекта:

 

 • Подпомагане подобряването на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища;
 • Улесняване на прехода от образователните институции към работното място;
 • Увеличаване стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;
 • Осигуряване на предпоставки за осъвременяване както на учебните планове във ВУЗ, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда.

 

За повече информация:

https://praktiki.mon.bg/


КАМПАНИЯТА „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА“ 2021

Детска градина „Радост“, град Пловдив
участва с конкурсен проект
в рамките на Националната кампания
„ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“
на тема „Обичам природата – и аз участвам“,
организирана и финансирана от МОСВ и ПУДООС

Наименование на проекта: „Изграждане на еко-занималня край брезата“.
Общя стойност на проекта: 5000 лв.
Срок за реализация: 31.10.2021 г.


НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ“

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

 • Опазване живота и здравето на педагогическите специалисти, подобряване на здравословното състояние, превенция на рисковите социално значими и професионални заболявания на педагогическите специалисти и повишаване на грижата за качество на живот и благосъстояние.
 • Ранно диагностициране на възможните усложнения след прекаран Ковид-19 и ранно откриване на заболявания преди пълно разкриване на клинична симптоматика и насочване за лечение, както и предприемане на мерки за отстраняване на дълготрайните ефекти на заболяванията.
 • Осигуряване на условия за подкрепа на педагогическите специалисти, преминаващи през програми за рехабилитация за възстановяване на здравето на педагогическите специалисти с доказани заболявания.

https://rpps.mon.bg/

 


СХЕМА УЧИЛИЩЕН ПЛОД

За поредна година ДГ „Радост“ се възползва от схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци в училищата и детските градини по проект на Държавен фонд „Земеделие“.

Програмата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Министерството на земеделието и храна организира и координира дейностите по програмата, като всички плодове и зеленчуци са от доставчици, предварително сертифицирани за доставката на плодове и зеленчуци.

Основните цели на програмата са гарантирането на консумацията на повече плодове и зеленчуци от подрастващите.

СХЕМА УЧИЛИЩНО МЛЯКО

В ДГ „Радост“ се осигуряват и мляко и млечни продукти по схемата „Училищно мляко“. Българската агенция по безопасност на храните контролира безопасността и качеството на разпределяните продукти по схемата, като по този начин се гарантира, че те са годни за консумация от подрастващите.

Целта е подобряване на хранителните навици на децата в дългосрочен план чрез повишаване консумацията на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти и мед при спазване на здравните изисквания; повишаване на информираността на децата и на техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.

https://www.dfz.bg/bg/selskostopanski-pazarni-mehanizmi/school_milk/