Документи

 

Правилник

Етичен кодекс

Стратегия за развитие на ДГ „Радост“ за периода 2020-2024 година

Програмна система

Програма за превенция на ранното напускане на ДГ за учебната 2022-2023 г.

Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на уязвими групи

Мерки за повишаване на качеството на образованието

Годишен план за дейността на ДГ – 2022-2023 г.

Модел за работа в периода на адаптация

План-програма за БДП 2022-2023 г.